Proefslapen

Voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Van der Valk Sassenheim-Leiden B.V. georganiseerde “proef slapen Hotel Van der Valk Sassenheim-Leiden” (verder te noemen: de 'Actie').
 2. Deze actie heeft als doel 50 overnachtingen te vergeven aan fans van Van der Valk Sassenheim-Leiden op Facebook en lezers van de nieuwsbrief. In totaal worden er 50 winnaars willekeurig geselecteerd.
 3. Deze Actie loopt van woensdag 12 augustus tot en met dinsdag 18 augustus 2015.
 4. Van der Valk Sassenheim-Leiden behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
 6. De kamer is op basis van maximaal twee personen.
 7. Het nachtje slapen is gratis in ruil voor uw feedback.
 8. Het proef slapen is enkel en alleen op 28 augustus. Het is niet mogelijk deze op een andere datum te gebruiken.
 1. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Van der Valk Sassenheim-Leiden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan 18 jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Van der Valk Sassenheim-Leiden en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 5. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Van der Valk Sassenheim-Leiden om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.
 6. Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan’ zijn geworden van Van der Valk Sassenheim-Leiden (door Van der Valk Sassenheim-Leiden Online te ‘liken’ op Facebook) en/of zich te abonneren op de nieuwsbrief.
 7. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Van der Valk Sassenheim-Leiden overgedragen.
 8. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 9. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 12. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde.Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Van der Valk Sassenheim-Leiden.
 13. Van der Valk Sassenheim-Leiden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze actie
 14. Van der Valk Sassenheim-Leiden, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 15. Noch Van der Valk Sassenheim-Leiden noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
 16. Van der Valk Sassenheim-Leiden is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Van der Valk Sassenheim-Leiden verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 17. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar actie@sassenheim.valk.com.  Op deze actie Van der Valk Sassenheim-Leiden Wellness Vouchers is Nederlands recht van toepassing.